ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

0 Comments

Ашаршылык жылдары боскан халык осы жол бойында ак жонка боп аштан кырылган. Бул ауру омiр бойы созылады, будан тез арада кутылу мукiн емес. Кей кездерде дене бiтiмiнде От ерекшелiктерi бар адам тун ортасында турып алып тамак iшуi мумкiн, себебi осы кезде От сырттан да, iштен де арекет кылып жатады, сондыктан осы кылыктарына карап бундай адамдарды согiп, жазгыруга болмайды. Озiндi жане танiндi узак кундiк ашыгумен, артурлi денгейдегi тамак мазiрлерiмен, кыстын какаган аязында жонсiз суык сумен куйынып зорлауга болмайды. Озi жакын турганымен мейiрiмi болмаса, онын жакындыгынан пайда жок. Букiл агзаны богетсiз коректендiру ушiн, кан тамырлары таза болуы керек.

Добавил: Shaktir
Размер: 8.65 Mb
Скачали: 91849
Формат: ZIP архив

Осылар негiздiк ортаны кура отырып, оттегiмен тiндердi ткань каныктырады, бундай тiндерде катерлi iсiк дами алмайды.

Оразаның қарыз күндері қалай өтеледі?

паракдалар Ашыгу — сусамыр кант диабетi ауруынын алдын алады. Сондай-ак, тынымсыз, бiр орында отыра алмайтын жумыскер адамдар болатын. Ашыгу барысында, агза остiп озiн-озi тазалай бастайды, ашыгудын ман жайы мен купиясы да осында жатыр. Поль Брэгг жылы 95 жасында Флорида жагалауында суда сырганап жургенде алапат толкын басып кетiп, кайгылы казага ушырады. Кантардын аязы, денем озiнен-озi кызып аязды елейтiн емеспiн.

Емханага ма, алде молага ма? Мен, ешуакытта тамагыма туз коспаймын. Антибиотиктер сiздiн барлык корганысыныздын быт-шытын шыгарып — сiздiн iшегiнiздегi шырышты кабатыныз тесiлгендiктен, цистоанаэробтар iшке енiп кеткендiктен буындарыныз ауырады.

  ПАЛЬЦЫ КИТАЙСКИМ ВЕЕРОМ.FB2 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Қазақтың дәстүрлі шай дастарқаны және олардың атаулары мен түрлері — «Ана тілі» Ұлт газеті

Менiн усынысымды буынды емдейтiн кезектi дарi ретiнде кабылдануын каламаймын. Бiздiн денелiк жане акыл — ойлык iс арекетiмiз омiрлiк куш корымызбен коректенедi, бiракта аркiмнiн суранысы артурлi. Егер кан кысымы жогары болса — инсульт не инфарктка жиi ушырайды.

Коркыныш жане корганыска деген кажеттiлiк. Натижесiнде буйрегiнiздiн алкам-салкамы шыгып кетуi мумкiн.

Улы кышкылдардын киыршыктары белге келiп турактап турып калмайды, онан арi иык, шынтак, мойын, тiптi бiлек пен саусак буындарын да жаулайды. Аш келген жаастат алгiнi согып алдым.

Бала көтеруге көмектесетін тиімді позалар

Жараныз тамак бармаганнан кейiн озiнен-озi тартылып жазылып кетедi. Бул игi iске бас-коз болып журген азамат: Оздерi тойса да, коздерi тоймай тамакты тагы жапырады. Карасам екi шенгел каракесек ет калыпты, не болса да деп бiр шенгелiн аузыма тастап жiбердiм. Тангы нан кундiзгi 2-ге дейiн От арекет кылады, сондыктан да тамакты кундiзгi аралыгында iшiнiз, ал келесi тамакты сагат откiзiп барып, кун уясына отырганша кабылданыз.

Самые новые вопросы

Шамасы келсе, букiл казак баласы былапыт тамактануды — ашыгу iлiмiмен алмастырса нур устiне нур болар едi! Сыртынан сау сиякты корiнетiн осы адамдардын журек ауруынын курбаны болып, бiреулерi молага, ендi бiреулерi омiрлiк кембагал болып калгандарын да отыратып.

Каныттын кан курамында кобеюi тамырды жiнiшкертiп жiбередi жане барлык тамыршактардагы жаастат айналымы бузылады. Ол кiсiнiн тагы бiр ерекшелiгi аузына келген создi, ойды маймонкелемей тура айтады екен. Содан жаттым, не уйыктап, не койганымды бiлмеймiн, донбекшiдiм. Сiздiн тамагыныздын 60 пайызы шикi жане дайындалган кокенiстер болу керек. Тiптi артык тамак iшпесен де, жегенiн жукпайды. Олар келiп тускен тамактын сiнiрiлуi мен шыгарылуына жане iштiн катуы мен отуiне жауап бередi.

  БОРИС ВАЛЛЕДЖО КАРТИНЫ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Оздерiн калыптымыз деп санайтын адамдар кулсе куле берсiн, сiз сонынан кулесiз. Бастапкыда жана максат орындалмайтындай корiнедi, себебi паракшлар коз алдынызга солай елестетесiз, ойлайсыз.

Микроб ондiрiсiнiн журетiн фабрикасы болуды токтатпай, сiзде калыпты омiр болмайды.

Егер сiз зандылыкты бузуга арекеттенсенiз, онда ол сiздi бузады. Ол iшекпен сiнiрiлген кезде, оны жогаргы жане томенгi сатыдагы липидтер жабыскак май калдыктары колiк сиякты керектi жерiне тасымалдайды. Ашыгу кезенiнде узбей iшкен ыстык су — тек кана тасынызды пкракшалар ерiтiп коймайды, баска мушелерiнiздi де калпына келтiре бередi.

Салыстырмалы турде — iшегiмiз кокыс шыгаратын кубыр труба сиякты. Он жасар балага каранызшы, буындары калай женiл иiледi.